ტრენინგ სერვისი

ბიზნეს-ტრეინგები: 
 • ზოგადი სახის ბიზნეს ტრეინინგის პროგრამები - ტრეინინგ კურსები, სემინარები (სხვადასხვა ფორმატისა და ხანგრძლივობის);
 • ტრეინინგი ბიზნეს დაგეგმარებაში;
 • ტრეინინგი ფინანსურ დაგეგმარებაში/საგადასახადო საკითხებში/ფასწარმოქმნაში;
 • ტრეინინგი მარკეტინგში;
 • ტრეინინგი ფინანსურ მენეჯმენტში;
 • სპეციალური ფორმატის ბიზნეს ტრეინინგები კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფებისათვის (დამწყები მეწარმეები, ქალი მეწარმეები, ახალგაზრდა მეწარმეები, იძულებით გადაადგილებული პირები, სხვა);
 • ტრეინინგები ბიზნეს ცენტრების, სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების, ექსტენციისა და მექანიზაციის სერვის ცენტრებისთვის, საკრედიტო კავშირებისა და სხვა მსგავსი ბიზნეს გაერთიანებებისა და ბიზნეს მომსახურების სააგენტოებისთვის; 
 
სასოფლო-სამეურნეო ტრეინინგები: 
 • ტრეინინგი „ფერმერული ორგანიზაციები“; 
 • ტრეინინგი „სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციაში“;
 • ტრეინინგი „გენდერული საკითხები სოფლის მეურნეობაში“;
 • ტრეინინგი მზის ენერგიისა და ბიოგაზის წარმოებაში;  ტრეინინგი „პირუტყვის კვება“;
 • ტრეინინგი „პირუტყვის მოშენება“;
 • ტრეინინგი „რძის პროდუქტების წარმოება“;
 • ტრეინინგი „კარტოფილის წარმოება“;
 • ტრეინინგი :ხახვისა და ნივრის წარმოება“;
 • ტრეინინგი „სიმინდის/ჭარხალი/მარცვლეულის წარმოებაში“;
 • ტრეინინგი „ხილისა და ბოსტნეულის დასაწყობება და შენახვა“;
 • ტრეინინგი მეფუტკრეობაში;
 • ტრეინინგი :კალმახისა და ტბორის თევზის წარმოებაში“; 
 
სათემო განვითარების ტრეინინგები: 
 • ტრეინინგი სათემო ეკონომიკური განვითარების საკითხებში.
All right reserved   Web development