საკონსულტაციო მომსახურება

ბიზნესის კონსალტინგი:
 • ბიზნეს კონსულტაციები ადგილობრივი საწარმოებისთვის;
 • ბიზნეს დაგეგმარება და ინვესტიციების დაგეგვმა;
 • კომპანიის რესტრუქტურიზაცია და განვითარება;
 • ადამიანური რესურსების განვითარება;
 • სტრატეგიული დაგეგმარება;
 • პროექტის ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება;
 • ბაზრის შესწავლა / მიმოხილვა და მრეწველობის დარგების მიმოხილვა/ანალიზი;
 • ახალი პროდუქციის განვითარება და სტიმულირება;
 • აგრობიზნესის სექტორის მიმოხილვა და ანალიზი;
 • სასოფლო სამეურნეო პროექტების განვითარების მხარდაჭერა;
 • კონსულტაციები მცირე სესხებისა და გრანტების გაცემისა და მონიტორინგის საკითხებზე; 
სათემო/რეგიონალური განვითარება: 
 • სათემო ორგანიზაციების, ასოციაციების, კოოპერატივებისა და სხვა სახის სასოფლო/სათემო კავშირების შექმნა-განვითარების მხარდაჭერა;
 • ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული და ჩამოყალიბებული სათემო ბიზნეს-პროექტების მხარდაჭერა და ხელშეწყობა;
 • საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული სათემო ბიზნესის განვითარების პროექტების მენეჯმენტი და მონიტორინგი;
 • რეგიონალური ეკონომიკური სტრატეგიებისა და რეგიონალური კვლევების განხორციელება. 
 
უცხოური ინვესტიციების მხარდაჭერა:
 • საინვესტიციო შესაძლებლობების შესწავლა;
 • პარტნიორების მოძიება და მათი შეფასება;
 • პოტენციურ პარტნიორთა მიერ შეთავაზებული საინვესტიციო წინადადებების შეფასება;
 • მოლაპარაკებების პროცესში მხარდაჭერა და დახმარება;
 • ლოჯისტიკური მხარდაჭერა;
 • კომპანიების საიმედოობის შესწავლა/შეფასება; 
All right reserved   Web development